Chào mừng đến với sieuthietbi.vn, Đăng Ký | Đăng Nhập
Giới Thiệu | Lợi Ích | Quảng Cáo | Liên Hệ
 
Nâng cao
Trang chủ >Thiết bị Xây dựng > Lò đốt rác công nghiệp & thiết bị môi trường
Balô - túi xách - nón bảo hiểm

Lò đốt rác công nghiệp & thiết bị môi trường

Lò đốt rác công nghiệp & thiết bị môi trường
Website cho thành viên: http://sieuthietbi.vn/stb3163 (Phiên bản thử nghiệm: "Một thành viên, một webiste")
Tên Thiết Bị :

Lò đốt rác công nghiệp & thiết bị môi trường


Danh Mục : Thiết bị Xây dựng
Giá :

Liên hệ nhà cung cấp


CÔNG TY KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ SAO MAI


Logo CÔNG TY KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ SAO MAI

Địa Chỉ : so 2 - 293/4 Tam Trinh , Hoang Mai , Ha Noi
Tel :

043 8627812 - 0915662052


Fax :

043 8627812


Mô tả thiết bị :

Giíi thiÖu thiÕt bÞ Lß ®èt r¸c c«ng nghiÖp   1 -   Nguyªn lý Ho¹t ®éng 2 -  CÊu t¹o 3 -  VËn hµnh thiÕt bÞ 4 – KiÓm tra vµ vÖ sinh thiÕt bÞ 5 -  B¶o d­ìng vµ c¸c c«ng t¸c sña ch÷a thiÕt bÞ       ***** 1 – Nguyªn lý Ho¹t ®éng Lß ®èt r¸c c«ng nghiÖp chñ yÕu dïng ®Ó ®èt chÊt th¶I r¾n c«ng nghiÖp kh«ng ch«n lÊp ®­îc : Compuzit, PhÕ liÖu Da giÇy ,PhÕ liÖu v¶I sîi, phÕ liÖu nhiÔm dÇu mì … Nguyªn liÖu ®­îc ®­a vµo lß vµ ®èt theo c¸c B­íc Nguyªn c«ng  sau : B­íc 5   B­íc 4   B­íc 3   B­íc 2 B­íc  1                                                                             

B­íc 6                                                                                                                                             B­íc 1 :   -   §­a nguyªn liÖu ®èt vµo Buång ®èt s¬ cÊp  lß B­íc 2 :   -   Phun nhiªn liÖu DO  d¹ng s­¬ng phñ ®Òu trªn bÒ mÆt nguyªn liÖu B­íc 3  :  -   N©ng nhiÖt ®é Lß s¬ cÊp vµ Ph¸t löa B­íc 4 :   -   N©ng nhiÖt ®é Lß Thø cÊp , Ph¸t löa B­íc 5  :  -   Hót giã tro bôi vµ DËp löa B­íc 6  :  -   Quan tr¾c m«I tr­êng vµ kiÓm so¸t khÝ th¶i     2 -  CÊu t¹o Lß ThiÕt bÞ Liªn kÕt víi nhau gåm 5 ThiÕt bÞ chÝnh : A – Côm B¨ng t¶I vµ c¬ cÊu cÊp liÖu , Tñ ®iÖn ®iÒu khiÓn theo 2 chÕ ®é b»ng tay vµ        LËp tr×nh tù ®éng theo chÕ ®é cÊp nguyªn liÖu ®Çu vµo. B -  Lß ®èt s¬ cÊp C -  Lß ®èt Thø cÊp D -  ¤ng tho¸t khÝ th¶I + HÖ thèng èng hót ,Van giã c¸c lo¹i E -  HÖ thèng Qu¹t hót ,®Èy vµ c¬ cÊu dËp löa,c¬ cÊu t¸ch mï Th«ng sè kü thuËt cña L§R nh­ sau : -         C«ng suÊt ®èt cña Lß :  250 kg ®Õn  500 Kg/h -         C«ng suÊt ®iÖn   :   Tõ  30 Kw ®Õn 40 Kw -         N­íc s¹ch cÊp giµn N­íc lµ liªn tôc SẢN PHẨM V.I.P CÙNG NHÓM bơm định lượng BLUE-WHITE Hạt Corosex May OZONE Bơm định lượng DOSEURO Máy Thổi Khí ANLET Màng MBR Huydralic swing clamp cylinder MÁY ÉP BÙN

Giới thiệu Doanh Nghiệp :

Công ty Sao Mai có trụ sở tại Hà Nội , là doanh nghiệp chuyên thiết kế và chế tạo máy công tác , các dây chuyền chế biến thực phẩm , các thiết bị trạm trộn bê tông , máy làm gạch Block , và các thiết bị phụ trợ phục vụ nghành xây dựng. Chúng tôi là nhà nhập khẩu các thiết bị gia công cơ khí từ Trung Quốc với giá thành rẻ , chất lượng tốt. 
LIÊN HỆ NHÀ CUNG CẤP

NGƯỜI LIÊN HỆValidate Images

Thiết bị liên quan