Chào mừng đến với sieuthietbi.vn, Đăng Ký | Đăng Nhập
Giới Thiệu | Lợi Ích | Quảng Cáo | Liên Hệ
 
Nâng cao
Trang chủ >Thiết bị Xây dựng > Lò đốt rác công nghiệp & thiết bị môi trường
Balô - túi xách - nón bảo hiểm

Lò đốt rác công nghiệp & thiết bị môi trường

Lò đốt rác công nghiệp & thiết bị môi trường
Website cho thành viên: http://sieuthietbi.vn/stb3163 (Phiên bản thử nghiệm: "Một thành viên, một webiste")
Tên Thiết Bị :

Lò đốt rác công nghiệp & thiết bị môi trường


Danh Mục : Thiết bị Xây dựng
Giá :

Liên hệ nhà cung cấp


CÔNG TY KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ SAO MAI


Logo CÔNG TY KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ SAO MAI

Địa Chỉ : so 2 - 293/4 Tam Trinh , Hoang Mai , Ha Noi
Tel :

043 8627812 - 0915662052


Fax :

043 8627812


Mô tả thiết bị :

Giíi thiÖu thiÕt bÞ Lß ®èt r¸c c«ng nghiÖp   1 -   Nguyªn lý Ho¹t ®éng 2 -  CÊu t¹o 3 -  VËn hµnh thiÕt bÞ 4 – KiÓm tra vµ vÖ sinh thiÕt bÞ 5 -  B¶o d­ìng vµ c¸c c«ng t¸c sña ch÷a thiÕt bÞ       ***** 1 – Nguyªn lý Ho¹t ®éng Lß ®èt r¸c c«ng nghiÖp chñ yÕu dïng ®Ó ®èt chÊt th¶I r¾n c«ng nghiÖp kh«ng ch«n lÊp ®­îc : Compuzit, PhÕ liÖu Da giÇy ,PhÕ liÖu v¶I sîi, phÕ liÖu nhiÔm dÇu mì … Nguyªn liÖu ®­îc ®­a vµo lß vµ ®èt theo c¸c B­íc Nguyªn c«ng  sau : B­íc 5   B­íc 4   B­íc 3   B­íc 2 B­íc  1                                                                             

B­íc 6                                                                                                                                             B­íc 1 :   -   §­a nguyªn liÖu ®èt vµo Buång ®èt s¬ cÊp  lß B­íc 2 :   -   Phun nhiªn liÖu DO  d¹ng s­¬ng phñ ®Òu trªn bÒ mÆt nguyªn liÖu B­íc 3  :  -   N©ng nhiÖt ®é Lß s¬ cÊp vµ Ph¸t löa B­íc 4 :   -   N©ng nhiÖt ®é Lß Thø cÊp , Ph¸t löa B­íc 5  :  -   Hót giã tro bôi vµ DËp löa B­íc 6  :  -   Quan tr¾c m«I tr­êng vµ kiÓm so¸t khÝ th¶i     2 -  CÊu t¹o Lß ThiÕt bÞ Liªn kÕt víi nhau gåm 5 ThiÕt bÞ chÝnh : A – Côm B¨ng t¶I vµ c¬ cÊu cÊp liÖu , Tñ ®iÖn ®iÒu khiÓn theo 2 chÕ ®é b»ng tay vµ        LËp tr×nh tù ®éng theo chÕ ®é cÊp nguyªn liÖu ®Çu vµo. B -  Lß ®èt s¬ cÊp C -  Lß ®èt Thø cÊp D -  ¤ng tho¸t khÝ th¶I + HÖ thèng èng hót ,Van giã c¸c lo¹i E -  HÖ thèng Qu¹t hót ,®Èy vµ c¬ cÊu dËp löa,c¬ cÊu t¸ch mï Th«ng sè kü thuËt cña L§R nh­ sau : -         C«ng suÊt ®èt cña Lß :  250 kg ®Õn  500 Kg/h -         C«ng suÊt ®iÖn   :   Tõ  30 Kw ®Õn 40 Kw -         N­íc s¹ch cÊp giµn N­íc lµ liªn tôc SẢN PHẨM V.I.P CÙNG NHÓM Huydralic swing clamp cylinder Hạt Corosex MÁY ÉP BÙN Máy Thổi Khí ANLET May OZONE Bơm định lượng DOSEURO Màng MBR bơm định lượng BLUE-WHITE

Giới thiệu Doanh Nghiệp :

Công ty Sao Mai có trụ sở tại Hà Nội , là doanh nghiệp chuyên thiết kế và chế tạo máy công tác , các dây chuyền chế biến thực phẩm , các thiết bị trạm trộn bê tông , máy làm gạch Block , và các thiết bị phụ trợ phục vụ nghành xây dựng. Chúng tôi là nhà nhập khẩu các thiết bị gia công cơ khí từ Trung Quốc với giá thành rẻ , chất lượng tốt. 
LIÊN HỆ NHÀ CUNG CẤP

NGƯỜI LIÊN HỆValidate Images

Thiết bị liên quan